HALLITUS JA SÄÄNNÖT


TUISKULAN KYLÄSEURAN HALLITUS  28.7.2022 ALKAEN

Puheenjohtaja: Matti Heikkinen puh: 040-5837984

Jokitupatoimikunnan pj: Matti Heikkinen

Varapuheenjohtaja: Timo Heikkinen

Rahastonhoitaja: Elisa Rintanen puh: 040-7434265

Sihteeri: Kari Koivuluoma puh: 0400-568192

Jäsen: Marjatta Hellanmaa, Jari Kentta, Maija-Liisa Immonen ja Markku Mäki-Saari 

SÄÄNNÖT

Tuiskulan Kyläseura ry: n säännöt.

  1. Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Tuiskulan Kyläseura ry ja sen kotipaikka on Kurikan kaupunki. Toimialue on Tuiskulankylä Kurikka.

 

  1. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Tuiskulan Kyläseura ry: n tarkoituksena on edistää kylän asukkaiden yhteistyötä, omatoimisuutta, kylän elinkelpoisuutta sekä toimia sen asukkaiden yleisten ja yhteisten etujen valvojana, pyrkiä edistämään kylän asukkaiden toimeentulomahdollisuuksien yleisiä edellytyksiä, kylän vakinaisten ja vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyttä, harrastus- ja kulttuuritoimintaa ja yhteistyötä, sekä edistää palveluiden säilymistä alueella.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

  • kylän etujärjestönä osallistuu kylää koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan kylän kannalta myönteiseen päätöksentekoon eri organisaatioissa,
  • tekee aloitteita ja esityksiä, antaa lausuntoja viranomaisille ja muille järjestöille sekä osallistuu kylän kehittämistoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen,
  • toteuttaa kylän elinkelpoisuutta, sen asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia
  • järjestää kokouksia, kursseja, retkiä, keskustelu- ja huvitilaisuuksia,
  • toimii muillakin edellisiin verrattavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa sekä asianmukaisen luvan saatuaan toimeenpanna arpajaisia ja myyjäisiä sekä huutokauppoja ja rahankeräyksiä sekä harjoittaa sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, joka kytkeytyy välittömästi säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen. Yhdistys voi ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia sekä omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.

Yhdistys on puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

  1. Jäsenistö

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi hyväksytään henkilö, joka on kiinnostunut yhdistyksen toiminnasta ja hyväksyy sen tarkoituksen sekä maksaa jäsenmaksun.Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Yhdistyksen kokous voi hallituksen ehdotuksesta kutsua kunniajäseneksi yksityisen henkilön, joka on toiminnallaan edistänyt kyläseuran työtä ja toimintaa. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua henkilö, joka on toiminnallaan Tuiskulan Kyläseura ry: n puheenjohtajana erityisesti edistänyt kyläseuran työtä ja toimintaa. Kunniapuheenjohtajan kutsumisesta päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksen perusteella.   4.    § Jäsenen eroaminen ja erottaminen Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta kolme ( 3) kuukautta eräpäivästä tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. 5.    § Jäsenmaksu Varsinaisilta jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää vuosikokous. Maksu voi olla eri suuruinen kannattajajäsenenä olevalle yhteisölle. 6. § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksen valitsema puheenjohtaja yhdeksi (1) vuodeksi, joka on vuosikokousten välinen aika,
(pj erovuorossa joka vuosi ) ja kolmeksi (3) kalenterivuodeksi kerrallaan valitsemat vähintään neljä (4) sekä enintään yhdeksän (9) muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenistä kolmasosa (1/3) on erovuoroisia vuosittain, ensimmäisenä ja toisena (1. ja 2.) vuotena erovuoroiset jäsenet ratkaistaan arvalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja kutsuu keskuudestaan tai hallituksen ulkopuolelta rahastonhoitajan ja sihteerin sekä muut tarvittavat toimihenkilöt toimikautensa ajaksi.

Hallitus voi asettaa asioiden valmistelua ja hoitamista varten toimikuntia tai kutsua asiantuntijoita niitä hoitamaan.

Hallitus voi antaa toimikunnalle valtuudet toimia itsenäisesti ja käyttää omaa tiliään.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä on läsnä. Elleivät puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ole saapuvilla kokouksessa, valitaan siksi kerraksi joku hallituksen jäsenistä puhetta johtamaan.

Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

7.§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

  1. § Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tili ja toimintakausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava hyvissä ajoin ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle ennen vuosikokousta.

 

 

 

 

  1. § Yhdistyksen kokoukset

 

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä aikana ennen
toukokuun loppua.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.  Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.  Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.  10. § Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta joko jäsenten jäsenrekisteriin ilmoitettuun sähköpostiin tai yhdistyksen nettisivuilla. 11. § Vuosikokous– esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto- päätetään tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille- vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksujen suuruudet- valitaan hallituksen puheenjohtaja vuosittain ja muut jäsenet erovuoroisten tilalle-valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa- päätetään hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajien palkkioista- valitaan edustaja/ edustajat muiden järjestöjen kokouksiin- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.  12. § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

Vastaa